Teferi Angose (audio)

Audio (YouTube)

Albums

FAARFATAA TAFARII AANGOSEE...Albama 1ffaa Guutuu Isaa Bara 1979/1987

[Full album 2ffaa no longer available]

Faarfataa Tafarii Aangosee ...Albama 3ffaa Guutuu isaa

[Full album 4ffaa no longer available]

Faarfataa Tafarii Aangosee Albama 5ffaa

Song

from vol. 2:

FAAR. TAFARII AANGOSEE: Albama 2ffaa, track#3
FAAR. TAFARII AANGOSEE: Albama 2ffaa, track#4
FAAR. TAFARII AANGOSEE: Albama 2ffaa, track#5

Tafarii Angose || dhiifama argannee ayyaana isaatin