Feebeen Ittanaa (songs)

Songs with lyrics

Naan amana gooftaa (clip publ. in 2020):

Eenyummaakoo beektaa si dhoksuu hin danda`u dadhabbiikoo (2020):


Songs without lyrics

Songs