Keba Fido (audio)

Audio (YouTube)

Albums

🛑Kaba Fido Vol #1 Full Album [Kabaa Fidoo Lakk. 1ffaa Albama guutuu isaa] HAMMA DHUMAATTI ATI AMAN..
🔥ULEEN SIRKA JIRU DHIMMA BAASA! Kabaa Fidoo Maxxansa VCD [Kaba Fido VCD]

[several albums not available on YouTube]

Birmadummaa
(use playlist)

Songs

published in 2015:

Kabaa Fidoo : DHIIBBAAN KUN MAALI?  GOOFTAA ILAALI

with lyrics:

KABAA FIDOO | ISA GIINGEE HIIKE