Magarsaa Baqqalaa (songs)

Songs with lyrics

Haa galatoomu (clip publ. in 2020):

Jaalalli kee na dhibee (2021):

Oolmaa baayyee (2021):

Leenca Qaraaniyoo (2022):

Galatatu jira (2023; together with Raahel Tafarraa):