Yonas Gorfe (interviews)

Interviews and presentation

2016:

"የኔ የሰንደይ ስኩል አስተማሪ ሎጋው ሽቦ ተብሎ ተዘፍኖ ነው የተዳረችው ..." ዮናስ ጎርፌ - ክፍል 1 - Yonas Gorfe - Part 1
Yonas Gorfe Part 2 Interview
Yonas Gorfe Part 3 Interview

2019:

ዮናስ ጎርፌ - ምን እንጠይቅልዎ | Hintset

2020:

አለባበስ ...ማእከላዊነት ይጎላል..!!