Dafaa Jammoo, Lyrics

1. Oromo original

printed in Sagallee Lubbuu Galata Waaqayyof (ed. Lamessa Bato, 1970), no. 1:

 1. Waaqayyo uumaa keenyaa
  Bara baraan eegaa keenya
  Nu saba keetti araarami
  Nu waldaa keetti araarami
  Si kadhanna nu dhaga’i
  Si waammannaa nu dhaga’i
  Babal’isi mootummaa kee
  Nuu dhangaalaasi Hafuura kee
 2. Yaa Waaqayyo qulqulleessa
  Nu kaafadhu cubbuu keessaa
  Cubbuun keenya nu miidheera
  Wangeelli kee nu waameera
  Dubbii keetiin nu qulleessi
  Yaa eebbifamaa abbaa keenyaa
  Gaafa hundaa eegaa keenyaa
 3. Yaa Waaqayyo Gooftaa dhugaa
  Kan dubbatte hunduu dhugaa
  Yeroo saba geggeessite
  Waan saba kee abdachiifte
  Si amanuutti jabeessite
  Dhugaa keetiin nu geggeessi
  Abdii kee fiixaan nuu baasi

2.1 German Versions by Rev. Wassmann

Translated from Oromo into German by Rev Dietrich Wassmann (early 1940s):

(1) Gott gebührt die Ehre

The following hymn was composed for the harvest feast in January 1941 (Wassmann, Durchbruch des Evangeliums, p. 57):

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er auch ernähren.
In seiner Güte gab er mir das Leben.
Vom Leben entzog er mir nichts.
Er gedachte meiner, er behütete mich,
mit Wunder hat er mich geführt.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er auch ernähren.
Vom Himmel schüttete er sein Gutes,
den Regen schüttete er auf die Erde.
Tau und Nebel schüttete er aus.
Sättigung schüttete er auf unser Land.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er ernähren,
die Menschen in ihren Hütten,
das Wild im Walde,
den Raubvogel auf seinem Baum,
den Vogel in seinem Nest.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er ernähren,
alle, die eine lebendige Seele haben,
die Tausende sich Bewegenden,
die Fische im Meer.
Alle führt er zu seiner Nahrung.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er ernähren.
Wie er unseren Leib sättigt,
so sättigt er unsere Seele
mit dem Leib Jesu und seinem Blute,
dargereicht in seinem Leiden und Sterben.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er erhalten.
Uns zu behüten, schläft er nicht,
weder in der Nacht noch am Tage.
Er behütet uns in seiner väterlichen Liebe
im Schatten seiner Flügel.

Meinem Gott gebührt die Ehre,
was er erschuf, kann er erhalten.
Preis sei hier auf Erden ihm
und im Himmel in Ewigkeit!
Gott gebührt die Ehre,
denn was er erschuf, kann er auch erhalten.

Back translation to Oromo (by Google):

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uumes soorachuu danda’a. Gaarummaa isaatiin lubbuu koo naaf kenne.
Jireenya keessatti homaa narraa hin fudhanne.
Na yaade, na eege, . dinqiidhaan na geggeesse.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uumes soorachuu danda’a.
Inni gaarummaa isaa samii irraa dhangalaase, .
jedhee rooba lafatti dhangalaase.
Bokkaa fi awwaara dhangalaase.
Lafa keenya irratti saturation dhangalaase.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uume soorachuu danda’a, . ummanni godoo isaanii keessa jiru, .
saree bosona keessa jiru, .
simbirroon adamsituu muka ishee irra jirtu, .
simbirroon koonyaa ishee keessa jirtu.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uume soorachuu danda’a, .
lubbuu lubbuu qabdu hunda kumaatamaan lakkaa’aman socho’aa jiran, .
qurxummii galaana keessa jiru.
Hundaa gara nyaata isaatti geggeessa.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uume soorachuu danda’a.
akkamitti qaama keenya guuta, .
kanaaf lubbuu keenya quubsa qaama Yesusii fi dhiiga isaa wajjin, .
gidiraa fi du’a isaa keessatti kenname.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uume kunuunsuu danda’a.
nu eeguuf hin rafu, .
halkanis ta’e guyyaa miti.
Jaalala abbaa isaatiin nu eega gaaddidduu baallee isaa keessatti.

Ulfinni Waaqa kootiif haa ta’u waan uume kunuunsuu danda’a.
Galanni isaa as lafa irratti haa ta’u samii irrattis bara baraan!
Waaqayyo ulfinni isaaf mala waan uumes eeguu danda’a.


(2) Jesus der Weg zum Leben

According to Wassmann, Durchbruch des Evangeliums, p. 56f, Dafaa wrote the following Oromo hymn in 1940:

Jesus ist für die Menschen der Weg zum Leben;
darum, o Menschenkinder, glaubet an Jesus.

Er ist der Weg des Lebens.
Zu seinem Vater die Gläubigen zu führen ist außer Jesus niemand.

Jesus kam auf die Erde, mit einer Freudenbotschaft kam er.
Ich bin die Quelle der Wahrheit, sagte er. Die Wahrheit offenbarte er.

Darum, o Menschenkinder, sucht diese Wahrheit!
Nur wer Jesus besitzt, hat die Wahrheit.

Auf der Erde herrscht der Tod, ist große Todesnot.
Der Herr aber verkündet eine frohe Botschaft: Heil den Menschen.

Wir Menschen haben auf dem Lebensweg Trübsal.
Nun aber kommt, wir finden das Leben in Jesus.

Back translation into Oromo (by Google):

Yesuus karaa jireenyaa namootaati;
kanaaf yaa ijoollee namaa Yesuusitti amanaa.
Inni karaa jireenyaati.
Amantoota gara Abbaa isaatti geessuun Yesuus malee kan biraa miti.

Yesus misiraachoo qabatee gara lafaa dhufe.
Madda dhugaa ana jedhe. Dhugaa jiru ifa godhe.
Kanaaf yaa ijoollee namaa dhugaa kana barbaadaa!
Warra Yesus qaban qofatu dhugaa qaba.

Duuti lafa irratti moo’a, dhiphinni guddaan jira.
Gooftaan garuu oduu gammachiisaa labsa: Fayyina namootaaf.
Nuti ilmaan namootaa daandii jireenyaa irratti rakkina qabna.
Garuu amma kottaa, jireenya Yesus keessatti arganna.


2.2 Rhymed hymn form by Rev Theodor Werner

Rev Theodor Werner served as Pastor in the Kleine Kreuzkirche (Hermannsburg) during Wassmann’s study days and as the leader of 3 local choirs.

courtesy ELM Hermannsburg Archives (AE 2 – 2.3000)

(1) Gott gebühren alle Ehren

Melody: Alles ist an Gottes Segen (Hymnary.org)

(2) Der wahre Weg

Melody: Nun danket all und bringet Ehr (hymnary.org)

Further reading

Wassmann, Dietrich. Der Durchbruch des Evangeliums im Gallaland. Hermannburg: Missionshandlung, 1948. [See p. 42-60]