Faarsaa fi Weedu (Table of Contents)

Faarsaa fi Weedu. Translated and edited by Onesimos Nesib (Imkullu: SEM, 1886).

Table of contents in Qubee:

Index:

Source: Sadirak Taasisaa