Companion to Chapter 3

Ethiopian Spiritual Songs in Print: The Significance of a Private Collection of Amharic Songbooks from 1966-2016

by Lila Balisky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hymnbooks

[NB: page numbers to be adjusted]

 • [p. 1] Səbhat läʼamlak [ስብሐት ለአምላክ, Praise be to God]

» View vol. 1 (2006/07)
» View vol. 2, melody book (1986)

 • [p. 23] Wädase Amlak [ውዳሴ አምላክ, Praise to God]

» View vol. 2 (1991/92)
» View vol. 3 (1993/94)
» View vol. 4 (1997/98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

No scans available yet:

 • [p. 10] Käləb ənəzämər [ከልብ እንዘምር, Let us sing from the heart]
 • [p. 15] Yäwängelawit betä krəstiyan mäzmur [የወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያንን መዝሙር, Evangelical Churches’ Songs]
 • [p. 18] Yäsäbatänya qen Adventist yäwudase mäzmur [የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት የዉዳሴ መዝሙር, The Seventh Day Adventist Hymnal]
 • [p. 20] Ǝnǝzämǝr [እንዘምር, Let Us Sing], vol. 2
 • [p. 20] Mäzmur bäpiyano [መዝሙር በፒያኖ, Songs with Piano]
 • [p. 24] Yäʼityope ya qalä hǝywät betä krəstiyan yäsǝrat mäṣhaf [የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን ሠራት መጽሐፍ, Service Book of the Ethiopian Kale Heywet Church]
 • [p. 25] Halle luya [ሀሌ ሉያ, Hallelujah]
 • [p. 27] Mǝhǝretu ayalqǝhǝmǝna [ምህረቱ አያልቅምና, His Mercy Never Ends]
 • [p. 28] Mäzmurä täwahǝdo zäʼortodoks [መዝሙረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ, Songs of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church]
 • [p. 29] Ǝgziʼabǝher amäsgǝnut [እግዚአብሔር_አመስግኑት, Praise God]
 • [p. 29] Ǝnǝzämǝr lägeta [እንዘምር ለጌታ, Let Us Sing to the Lord]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Musical notations

 • [p. 11] View Almaz Belihu’s song Ləgwaz käʼantä
  as printed in Käləb ənəzämər
 • [p. 13] View song O Betlǝhem
  as printed in Mahletä əgziʼabǝher
 • [p.17] View Addisu Worku’s song Koblǝla näbäräčč
  as printed in Yäsäbatänya qen Adventist yäwudase mäzmur
 • [p. 21] View Addisu Worku’s song [text: Legesse Wetro],
  Kämotǝm yadǝnal as printed in Mäzmur bäpiyano
 • [p. 32] View Nazareth Meserete Kristos Choir’s
  song Living with Christ
  as printed in International Songbook

Music videos

 • [p. 12] Almaz Belihu, Mən aynät fəqər näw?
  [ምን ዓይነት ፍቅር ነው? What kind of love is this?]

(Almaz’s Amharic hymn is
no longer available on YouTube)

 • [p. 17] Addisu Worku, Koblǝla näbäräčč [ኮብልላ ነበረች]
  = first line of Dämun lä’ǝne afso
  [ደሙን ለእኔ አፍሶ, He shed his blood for me (vol. 1:2)]:
 • [p. 22] Addisu Worku, Mǝsgana
  [ምሥጋና, Thanks (vol. 1:7)]:
 • [p. 25] Tamirat Haile, Yädǝl zǝnbäbä
  [የድል ዘንባባ, Palms of victory (vol. 4:11)]:
 • [p. 25] Tamirat Haile, Bädǝnq aṭärarǝh yäṭäraḵäñ
  [በድንቅ አጠራርህ የጠራኸኝ, You who called me by your wonderful call (vol. 6:9)]:
 • [p. 33] Tesfaye Gabbiso, Käzihǝm yämibälṭ
  [ከዚህም የሚበልጥ, Greater things than this (vol. 7:12)]:

Profiles of gospel musicians